Az állásfoglalásban és a szakvéleményben megjelenő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezelem.

Írásszakértői tevékenységemet a Rendőrtiszti Főiskola szakirányú képzésén szerzett kriminalisztikai írásszakértői másoddiploma birtokában, a hatályos jogszabályok és a szakértői Etikai Kódex előírásainak betartásával végzem.